fbpx

Media Arts & Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ ศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ในการสร้างนวัตกรรมมีเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมระดับสากล

ข่าวสารและประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Admission

TCAS66

ประกาศ!!!! 📢 กำหนดการรับสมัคร #DEK66

TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio

  1. Active Recruitment
    📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565
  2. คัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า
    📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565
  3. คัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
    📌 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566

‼️หมายเหตุ‼️
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัคร http://admission.kmutt.ac.th

Current Student

Students Work