fbpx

Media Arts & Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ ศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ในการสร้างนวัตกรรมมีเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมระดับสากล

Admission

TCAS67

กำหนดการการรับสมัคร รอบที่ 2

🔥🔥เปิดรับสมัคร วันที่ 14 ก.พ. – 1 เม.ย. 67🔥🔥

📍 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) เปิดรับสมัคร 3 โครงการ ดังนี้


1. โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2)

2. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา

3. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม

 

🌐 Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Current Student

Students Work