fbpx

Media Arts & Technology

มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ ศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ในการสร้างนวัตกรรมมีเดีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมระดับสากล
ข่าวสารและประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

News

📣 มาแล้วว #TCAS64 รอบที่ 1 ❗❗

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2564

Student Work

ติดตามข่าว Admission