fbpx

Admission

Media Admission

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ดังนี้

สาขาวิชามีเดียอาตส์
(Media Arts)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
(Media Technology)

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
(Medical and Science Media)

TCAS67


รอบที่ 2 Quota

โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567

– เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า


– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 เมษายน 2567


– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 4 – 21 เมษายน 2567 (ตามที่คณะ/ภาควิชา กำหนด)  

ดูเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อการ
กระจายโอกาสทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2567

(รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)

– เฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด


– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 เมษายน 2567


– แจ้งผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 19 เมษายน 2567 

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังนี้ https://kmutt.me/EducationalArea

ดูเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน TGAT/TPAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม ปีการศึกษา 2567

(รับนักเรียนเขต* 1, 3, 4, 5, 9 และกรุงเทพฯ)

 – เฉพาะผู้กำลังศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – วันที่ 1 เมษายน 2567


– แจ้งผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 19 เมษายน 2567 

เขต* หมายถึง สถานศึกษาในชั้น ม.6 ที่สังกัดตามเขตตรวจราชการระดับสำนักนายกรัฐมนตรี 18 เขต ดังนี้ https://kmutt.me/EducationalArea

ดูเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร