fbpx

Admission

Media Admission

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.
เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร ดังนี้

สาขาวิชามีเดียอาตส์
(Media Arts)

สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
(Media Technology)

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
(Medical and Science Media)

TCAS67


รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ Active Recruitment (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

– เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 5 มกราคม 2567
   ผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 10 มกราคม 2567

ดูเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2567

– เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 5 มกราคม 2567
   ผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 10 มกราคม 2567 

ดูเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2567

– เฉพาะผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 27 พฤศจิกายน 2566
   ผ่านเว็บไซต์ https://join.kmutt.ac.th
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (มีสิทธิชำระค่าสมัคร) วันที่ 29 ธันวาคม 2566

ดูเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานการสมัคร

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร