fbpx

Media Arts

หลักสูตร ศล.บ. สาขาวิชามีเดียอาตส์

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม และตอบโจทย์อุตสาหกรรมสื่อต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรม แอนิเมชัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านการออกแบบกราฟิก
ซึ่งมีเดียอาตส์ มุ่งเน้นสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน และ พัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสื่อต่างๆ

Program Profile


ชื่อหลักสูตร


(ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts Program in Media Arts


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) : ศิลปบัณฑิต (มีเดียอาตส์)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Fine Arts (Media Arts)

ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) : ศล.บ. (มีเดียอาตส์)
(ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Media Arts)


วิชาเอก


กลุ่มเอก

การออกกราฟิก

กลุ่มเอก

แอนิเมชัน

กลุ่มเอก

ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร


เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ….1…./…2565….
เมื่อวันที่….10…. เดือน….มกราคม….. พ.ศ….2565….ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ ….270…..เมื่อวันที่….2…… เดือน…..กุมภาพันธ์…….. พ.ศ. ….2565…….


สถานที่จัดการเรียนการสอน


อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ (A1) โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ. สาขาวิชามีเดียอาตส์ และ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.บางขุนเทียน)


ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs)


PLO1 :

สามารถเรียนรู้และเข้าใจศิลปะและการออกแบบในด้านมีเดีย รวมถึงค้นหาแรงบันดาลใจ/กระตุ้นในการออกแบบชิ้นงาน

SubPLO 1.1 : สามารถเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ (Learn)

SubPLO 1.2 : สามารถเข้าใจหลักการพื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ (Understand)

SubPLO 1.3 : สามารถสืบค้นข้อมูลศิลปะและการออกแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (Find)

PLO2 :

สร้างกรอบแนวคิดและเลือกใช้เครื่องมือทางศิปะและการออกแบบที่เหมาะสมกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์

SubPLO 2.1 : สามารถเชื่อมโยงข้อมูลศิลปะและการออกแบบ เพื่อนำเสนอแนวความคิดในการผลิตสื่อ (Concept)

SubPLO 2.2 : สามารถใช้เครืองมือศิลปะและการออกแบบในการผลิตมีเดียได้อย่างร่วมสมัย (Tools)

SubPLO 2.3 : ความสามารถการออกแบบได้อย่างมีหลักการและเหตุผล (Design)

PLO3 :

สามารถวางแผน และบริหารจัดการ การสร้างสรรค์มีเดียได้อย่างมีสุนทรียะ

SubPLO 3.1 : สามารถสื่อสารแนวความคิดในการออกแบบได้ (Communicate)

SubPLO 3.2 : สามารถบริหารจัดการการผลิตมีเดียอย่างมืออาชีพ (Management)

SubPLO 3.3 : สามารถสร้างสรรค์มีเดียได้อย่างมีสุนทรียะ (Create)

PLO4 :

สร้างประยุกต์ พัฒนาและปรับตัวด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและพลวัตรทางสังคม

SubPLO 4.1 : สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะด้านศิลปะและการออกแบบได้อย่างเหมาะสม (Applied)

SubPLO 4.2 : สามารถปรับใช้ความรู้และทักษะด้านศิลปะและการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทและพลวัตรทางสังคม

PLO5 :

มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

SubPLO 5.1 : สามารถผลิตสื่อด้วยความมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

SubPLO 5.2 : จรรยาบรรณวิชาชีพในการผลิตสื่อคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ


 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ทุกกลุ่มวิชาเอก) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และผ่านเกณฑ์คัดเลือกโดยสาขาวิชามีเดียอาต ส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการ หรือผ่านการคัดเลือกของหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชามีเดียอาตส์ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ) โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เป็นผู้ดำเนินการ พิจารณาตามกรอบโดยเมื่อหลักฐานครบผ่านตามเกณฑ์ จึงสามารถเข้าการสอบข้อเขียน ความถนัด และการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งในการคัดเลือกเน้นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านศิลปะการออกแบบและแฟ้มสะสมผลงาน ให้คณะกรรมการในการพิจารณาประกอบ โดยการรับนักศึกษา แบ่งประเภทการรับนักศึกษา ดังนี้
  • รอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย (Active Recruitment / ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า / คัดเลือกตรงเรียนดี)
  • รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment
   (เกณฑ์ Active / GAT-PAT เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา / GAT-PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม)
  • รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และแอดมิชชั่นกลาง TCAS
  • รอบที่ 4 รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ95หน่วยกิต
ข.1 วิชาพื้นฐาน33หน่วยกิต
ข.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย6หน่วยกิต
ข.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานศิลปะและการออกแบบ27หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน30หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
ข.2.1 กลุ่มวิชาเอกออกแบบกราฟิก
ข.2.2 กลุ่มวิชาเอกแอนิเมชั่น
ข.2.3 กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว
ข.3 กลุ่มวิชามีเดียอาตส์เลือก18หน่วยกิต
ข.4 กลุ่มวิชาสัมมนา โครงงาน และฝึกงาน14หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 294,000 บาท

(ค่าบำรุงการศึกษา 12,000 บาท/ภาคการศึกษา + ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/หน่วยกิต)


ศล.บ. มีเดียอาตส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

B.F.A. Media Arts, 2022

Program Profile
Program Details


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


นักออกแบบในหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น

 1. นักออกแบบในหน่วยงานรัฐและเอกชน ในสายงานการออกแบบกราฟิก
  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
   • นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer)
   • นักออกแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive Designer)
   • นักออกแบบตัวอักษร (Type Designer)
   • นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)
   • นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
   • นักออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Brand Designer)
   • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
   • นักออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)
   • นักออกแบบประสบการณ์การใช้งาน (UX / UI Designer)
   • นักออกแบบอีเวนท์ (Event designer)
  • นักออกแบบในหน่วยงานรัฐและเอกชน ในสายงานแอนิเมชัน
   • นักสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน (Animator)
   • นักสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์ (Visual Effects Artists)
   • นักสร้างภาพดิจิตอล (Digital Painting Artists)
   • ผู้ช่วยผู้ผลิตแอนิเมชัน (Co-Producer)
   • นักสร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์ (Concept Artist)
   • นักวาดการ์ตูน (Comic Artist)
   • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director )
   • นักออกแบบตัวละคร (Character Designer)
   • นักออกแบบในหน่วยงานรัฐและเอกชนในสายภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว
  • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director )
   • ผู้อำนวยการสร้าง (Producer)
   • นักสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ (Special Effect Artist)
   • นักออกแบบงานสร้าง (Production Designer)
   • นักสร้างหนัง (Filmmaker)
   • ผู้กำกับ (Director)
   • ผู้สร้างสรรค์วิดิโอ (Content creator)
   • นักทำโมเดลและแบบจำลอง (Diorama &Model maker)
   • นักตัดต่องานภาพยนตร์ (Editor)
   • ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจ (Entrepreneur)
   • งาน Post Production อื่นๆ
 2. อาชีพนักออกแบบสร้างสรรค์งานอิสระ (Freelance)
 3. นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ นักวิจัย เป็นต้น