fbpx

แบบฟอร์ม คำร้องต่าง ๆ

สำหรับผู้ปกครอง

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ปกครองเบิกค่าเล่าเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง

สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

งานบริการการศึกษา

  • สำนักงานทะเบียนศึกษา
แบบฟอร์มประเภทคำร้อง
สทน.01 : RO.01คำร้องทั่วไป 
General Request Form
สทน.03 : RO.03หนังสือรับรองของผู้ปกครอง 
Recommendation Letter of Parent/Guardian
สทน.04 : RO.04ใบมอบฉันทะ 
Authorization Form
สทน.08 : RO.08คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน 
Request Form for Registration Reimbursement

แบบ ก.ค. 18 
**ดาวโหลดคู่กันกับคำร้องขอเงินคืนค่าลงทะเบียน**
สทน.11 : RO.11คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 
Request Form for Postponing the Graduation
สทน.12 : RO.12คำร้องขอลาพักการศึกษา 
Request Form for Intermission Leave

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ
สทน.13 : RO.13คำร้องขอลาออก ***update**
Request Form for Resignation 
***update***
สทน.14 : RO.14คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
Request Form for Changing Information in Student Record
สทน.15 : RO.15คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา มจธ.- ธนาคารกรุงเทพ 
Request Form for KMUTT-BANGKOK Bank Student Id. Card
 
** ขั้นตอนการติดต่อเพื่อทำบัตรบีเฟิสต์ประจำตัวนักศึกษา **
สทน.16 : RO.16คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ  
Request Form for Sick/Business Leave
สทน.18 : RO.18คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด 
Request Form for Registering Less/More than Required Credits

* มีคำร้องออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ
สทน.19 : RO.19คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน 
Permission Form for Registration with Examination Time Conflict
สทน.20 : RO.20คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร 
Request Form for Registration of Non-Requisite Course
สทน.21 : RO.21คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก 
Request Form for Degree Registraion forVisitor
สทน.22 : RO.22คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน 
Request Form for Examination without Attending Class
สทน.23 : RO.23คำร้องขอเปลี่ยน/เทียบรายวิชาเรียน 
Request Form for Changing to Equivalent Course
สทน.25 : RO.25ใบลงทะเบียนเรียน 
Registration Form
สทน.26 : RO.26ใบลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน เปลี่ยนกลุ่ม
Additional, Withdrawal Form
* มีคำร้องถอนรายวิชา (W) ออนไลน์ในระบบ New ACIS นักศึกษาโปรดยื่นคำร้องผ่านระบบ
  • การฝึกงานและสหกิจศึกษา

ฐานข้อมูลบริษัทฝึกงาน สำหรับนศ.มีเดีย

หนังสือยินยอมให้นักศึกษาไปฝึกงาน

  • เทคโนโลยีมีเดีย Media Technology

ฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา ทล.บ.เทคโนโลยีมีเดีย (MDT Project 2552 – 2559)

แบบฟอร์มใบปลอดภาระหนี้ MDT

  • มีเดียอาตส์ Media Arts

แบบฟอร์มใบปลอดภาระหนี้ MDA

แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่อการศึกษา สำหรับนศ. MDA

  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ Medical & Science Media

แบบฟอร์มใบปลอดภาระหนี้ MMD

แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่อการศึกษา สำหรับนศ. MMD

งานวิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล

  • วิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล

แบบฟอร์มขออนุมัตินศ. มีเดีย เดินทางต่างประเทศ

KMUTT Outbound Student Exchange Application Form

KMUTT Outbound Student Short term Application Form for Print

KMUTT Inbound Student Non-Regular Application Form for Print

KMUTT Inbound Student Non-Regular Application Form for Fill Online

บริการอื่น ๆ

  • อื่น ๆ

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย / วิสัยทัศน์

ตราสัญลักษณ์ เทคโนโลยีมีเดีย (MDT logo)

ตราสัญลักษณ์ มีเดียอาตส์ & มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (MDA & MMD logo)

บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ (Software License for Download)