fbpx

Medical and Science Media

หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านศิลปะ ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบ มีความสามารถในการบูรณาการและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในสื่อด้านภาพวาด ภาพถ่าย วิดีทัศน์ หุ่นจำลอง การออกแบบกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ สามารถผลิตผลงานสื่อในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ การวินิจฉัย การนาเสนอ การประชาสัมพันธ์ และการวิจัยได้อย่างเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในวงการวิชาชีพ

Program Profile


ชื่อหลักสูตร


(ภาษาไทย) : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology Program in Medical and Science Media


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา


 • ชื่อเต็ม
  (ภาษาไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Technology Program (Medical and Science Media)
 • ชื่อย่อ
  (ภาษาไทย) : ทล.บ . (มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์)
  (ภาษาอังกฤษ) : B.Tech. (Medical and Science Media)]

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร


หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กำหนดเปิดสอน สิงหาคม 2563 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 253 เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563


สถานที่จัดการเรียนการสอน


อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป์ประยุกต์ (A1) โครงการร่วมบริหารหลักสูตร ศล.บ. สาขาวิชามีเดียอาตส์ และ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.บางขุนเทียน)


ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs)

 • สามารถนำความรู้และทักษะด้านศิลปะ การออกแบบสื่อและการรับรู้ของมนุษย์ เพื่อนามาออกแบบสื่อด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • สามารถนำความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนามาออกแบบสื่อด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • สามารถนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบสื่อ การรับรู้ของมนุษย์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์เพื่อออกแบบและผลิตสื่อ เพื่อใช้แก้ปัญหาด้านสื่อทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • มีจรรยาบรรณในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ


 • สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ทุกกลุ่มวิชาเอก) เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และผ่านเกณฑ์คัดเลือกโดยสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผ่านระบบการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือผ่านการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการ หรือผ่านการคัดเลือกของหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ) โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. เป็นผู้ดำเนินการ พิจารณาตามกรอบโดยเมื่อหลักฐานครบผ่านตามเกณฑ์ จึงสามารถเข้าการสอบข้อเขียน ความถนัด และการสอบสัมภาษณ์ ตามกำหนดการที่ประกาศรับสมัคร ซึ่งในการคัดเลือกเน้นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านศิลปะการออกแบบและแฟ้มสะสมผลงาน ให้คณะกรรมการในการพิจารณาประกอบ โดยการรับนักศึกษา แบ่งประเภทการรับนักศึกษา ดังนี้
  • รอบที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย (Active Recruitment / ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า / คัดเลือกตรงเรียนดี)
  • รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment
   (เกณฑ์ Active / GAT-PAT เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา / GAT-PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม)
  • รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน และแอดมิชชั่นกลาง TCAS
  • รอบที่ 4 รับสมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป31หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะทางด้านมีเดียทางการแพทย์ฯ98หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานมีเดีย6หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์12หน่วยกิต
ข.3 กลุ่มวิชาศิลปะและการออกแบบ24หน่วยกิต
ข.4 กลุ่มวิชามีเดีย21หน่วยกิต
ข.5 กลุ่มวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์15หน่วยกิต
ข.6 กลุ่มวิชาเลือกมีเดีย3หน่วยกิต
ข.7 กลุ่มวิชาโครงงาน5หน่วยกิต
ข.8 กลุ่มวิชาเรียนรู้ร่วมการทำงาน9หน่วยกิต
ข.9 กลุ่มวิชาเลือกในหลักสูตร3หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 298,500 บาท

(ค่าบำรุงการศึกษา 12,000 บาท/ภาคการศึกษา + ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/หน่วยกิต)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


 • นักเวชนิทัศน์ นักโสตทางการแพทย์ และ ช่างภาพทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์
 • นักสื่อสารสุขภาพและวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานการศึกษาที่มีคณะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • นักออกแบบภาพประกอบทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • นักสื่อสารสุขภาพและสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ
 • นักผลิตหุ่นจำลองทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักเทคโนโลยีทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • นักผลิตรายการ นักผลิตสื่อวีดีทัศน์ และสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ