fbpx

Awards

ปีการศึกษา 2563

ผลงานนักศึกษา

Media Arts
Media Technology

ปีการศึกษา 2562

ผลงานคณาจารย์

ผลงานนักศึกษา

Media Arts
Media Technology
Medical and Science Media

ปีการศึกษา 2561

ผลงานคณาจารย์

ผลงานนักศึกษา

Media Arts
Media Technology
Medical and Science Media

Media Arts

 • โครงการประกวดออกแบบสื่อให้ความรู้ทางการเงิน “ ฉลาดคิด ฉลาดใช้ – U Contest ”
  จัดโดย กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ผลงาน “Please Come Back, My money
  ของ ทีม 1100
  น.ส.ธนัชพร อนุภาพประเสริฐ
  น.ส.ปณัสญา อธิคมบัณฑิตกุล
  น.ส.เจนสินี จันทร
  น.ส.พลอยชนก บุญเติม

 

 

Media Technology

 • การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560
  (ครั้งที่ 2 (INNOVATION FOR DEFENCE TECHNOLOGY CONTEST 2017 : IDT 2017))
  ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอปากเปล่า Oral Presentation
  “ระบบตรวจจับหลุมระเบิดอัตโนมัติระยะไกลสำหรับชายแดนภาคใต้ด้วยการประมวลผลภาพ”
  ผลงานของ
  นางสาวเพิร์ลรดา งามรุ่งศิริ
  นางสาวอาทิตยา จันทร์กระจ่าง

 

Medical & Science Media

 • โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ “ปอดแหก”
  จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
  ผลงานสื่อโมเดลทางการแพทย์ เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 

  • รางวัลชนะเลิศ
   “สูบบุตร”
   ผลงานของทีมอสรพิษ
   1. นางสาวนัฐธิยา ไทยชมพูรุ่งเรือง
   2. นางสาววรรณพร ยังศิริ
   3. นางสาววิมาดา นิติธรรมนุกุล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
   “Penis Shrinkers”
   ผลงานของทีมโดมิโน่
   1. นางสาวอัจฉรา รศทิพย์
   2. นางสาวพิชชา อาจณรงค์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
   “Lung Model”
   ผลงานของทีมIceJJFish 1
   1. นางสาว สิริปรียา นิลธิราช
   2. นางสาว ปาจรีย์ โพธิ์จินดา
  • รางวัลชมเชย
   “IceJJFish 2”
   ผลงานของทีมIceJJFish 2
   1. นางสาวธริณธรณ์ ลมุนพันธ์
   2. นางสาวกวีนา จิตรโชคนิมิตร

ผลงานการออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบำบัดผู้ป่วยที่สูบบุหรี่

  • รางวัลชนะเลิศ
   ทีม Nyusen-sha

   1. นางสาวนงนภัส แซ่โล้ว
   2. นางสาวทัณฑิกา สิงห์แก้ว
   3. นางสาวชฎาวลีย์ จินาพงศ์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
   ทีม 3334
   1. นางสาวชมพูนุช สกุลคู
   2. นางสาวณัฐณิชา ศรีงามผ่อง
   3. นางสาวณัฐษณีย์ บุญมี

Media Arts

 • Digicon 6 ASIA ครั้งที่ 18 Thailand Awards 2016 ผลงานเรื่อง “Indeep”
  ได้รับรางวัล Next Generation เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
  ผลงานของ
  นางสาวบุษกร เพียรประเสริฐ
  นางสาวนัฐถิณี เกศวพิทักษ์
  นายชุมพล มานะเมธีกุล
  นางสาวนิชา มานีชัย

 

 

Media Technology

 • โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่19
  (The Nineteenth Nation Software Contest : NSC 2017)
  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 

  • ผลงาน การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการทำกายภาพบำบัดแบบมิเรอร์เทอราพี
   ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
   (The Development of Program for Mirror Therapy)
   ได้รับรางวัลชมเชย
   ผลงานของ
   นายณัฐพัฒน์ จันทร์งาม
   นางสาวพลอยลดา ดิษฐ์เจริญ
  • ผลงาน Mind Music Therapy แอพพลิเคชันสำหรับการบำบัดความเครียดของผู้ป่วย
   ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ
   ผลงานของ
   นางสาวมัญชุกานต์ บุญค้ำ
   นายรักเกียรติ สมนิยาม
  • ผลงาน Beaver Bridgy การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมต้น
   ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ
   ผลงานของ
   นางสาวปัญฑิตา รูปสุวรรณ
   นางสาวปานชนก ชมชื่น
   นางสาววรลิตา วัฒนศิริ

 

 • การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผลงาน
  ผลงาน “แอพพลิเคชั่นเพื่อคนพิการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ModCap”
  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทผลงานการออกแบบเชิงความคิด
  ผลงานของ
  นางสาวสุกฤตา สิงห์โต
  นายธนากร พิทักษ์รณชัย
  นายปฏิภาณ อินทร์จ่าย

 

 • การประกวด Enjoy Science: Young Makers Contest 2016
  จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ร่วมกับบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)
  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร
  ผลงาน “Tag Print Braille Us เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ขนาดพกพา”
  ได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ
  ผลงานของ
  นางสาวปริชญา บำรุงเสนา
  นางสาวณิชกมล จำรัสเนตร

 

 

Medical & Science Media

 • การประกวดรางวัลสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” ประเภทคลิปวิดีโอออนไลน์ระดับอุดมศึกษา
  จัดโดย มูลนิธิสื่อเยาวชนร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 

  • รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง “พุฒิพงษ์”
   ผลงานของ ทีม อะซิโทน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานเรื่อง “อยากเลิกต้องทำยังไง”
   ผลงานของ ทีม แมวกระพรุน
  • รางวัลชมเชยเทคนิคพิเศษ ผลงานเรื่อง “บุหรี่ไม่ใช่ฮีโร่”
   ผลงานของทีม Group up with me

 

 • การประกวด Animation Ingographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปี 2559”
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดัยที่ 2
  ผลงานของ ทีมอนิเทชั่น กรุ๊ป
  นางสาวชลธิชา เฉื่อยฉ่ำ
  นางสาวธรรม์ชนก พิบูลย์ไพร
  นายพันธรักษ์ เลิศผาติ

Media Arts

 • Degree shows 2015 Exhibition
  ผลงาน “ThaiVans Application”
  ได้รับรางวัล  BEST OF GRAPHIC
  ผลงานของ
  นายภูมิ สุคันธพันธ์
  นางสาวธันยพัฒน์ อารมณ์ชื่น
  นางสาวอภิรัตน์ ฤกษ์อภิเดชา
  นางสาวชนทิพา มาลี
  นางสาวณัฐนันท์ แย้มนุ่น
  นายพีระพงษ์ ไมตรีวงษ์

 

 • รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
  ผลงาน “ThaiVans Application”
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ผลงานของ
  นายภูมิ สุคันธพันธ์
  นางสาวธันยพัฒน์ อารมณ์ชื่น
  นางสาวอภิรัตน์ ฤกษ์อภิเดชา
  นางสาวชนทิพา มาลี
  นางสาวณัฐนันท์ แย้มนุ่น
  นายพีระพงษ์ ไมตรีวงษ์

 

 • การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขา กราฟิกดีไซน์ ระดับกรุงเทพฯ
   นางสาวจิดาภา ไทยอุดมทรัพย์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา กราฟิกดีไซน์ ระดับกรุงเทพฯ
   นายปริญ รุ่งภัทรฐากุล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับภาคกลาง
   นางสาวภัทรภร ขำหาญ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   นางสาวโยษิตา สุวิชาเชิดชู

 

Media Technology

 • งานประกวดภาพถ่าย Photo Contest 2016 @ The Venezia หัวหิน
  “เทศกาล Lighting Garden”
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 

  • รางวัลชนะเลิศ ผลงานของนายปิยวัฒน์ จันทสี
  • รางวัลรองชนะเลิศ ผลงานของนาวสาวศศิธร อ่อนนุ่ม

 

 • โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่18
  (The Eighteenth Nation Software Contest : NSC 2016)
  โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2559
  ผลงาน “AtoZ แอพพลิเคชันสำหรับการทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  ไปพร้อมกับความสนุกกับเกมแนว Puzzle”
  ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ
  ผลงานของ
  นางสาวธนกาญจน์ พีระธรณิศร์
  นายศุภชัย เลิศนภากาศ
  นายมีน แก่นสังข์

 

 

Medical & Science Media

 • การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
  • รางวัลชนะเลิศ สาขา กราฟิกดีไซน์ ระดับกรุงเทพฯ
   นายวิชญ์ วีระศิริ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับภาคกลาง
   นางสาวนันฑิมา คตะธรรมโม
  • รางวัลรองชมเชย  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   นางสาวกชกร โดนสันเทียะ

 

Media Technology

 • CAT Apps Award 2014
  ผลงาน “Doctor Math แอพพลิเคชันสำหรับการพัฒนา
  ทักษะด้านการคิดคำนวนคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กออทิสติก”
  ได้รับรางวัลชมเชย
  ผลงานของ
  นางสาวณัฐยาน์ มัยฤทธา
  นางสาวทิฏญาญ์ มัยฤทธา

 

 

Medical & Science Media

 • เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 10
  จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผลงาน “ศาสตร์แห่งแสง”
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ผลงานของ ทีม Snack Box
  นายธนพล ตระกาลรัตนกุล
  นายกานต์ เทียบกริม
  นายกันตภณ ธรรมธวิช
  นางสาวกัลยรัตน์ ศิริอมรเทพ

Media Arts

 • การประกวดงานแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 9
  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนไทย สาขาออกแบบกราฟิก
  ผลงานของ
  นางสาวญาณิศ หิรัณยศุภศิลป์
 • World Skills ครั้งที่ 42
  ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน จัดโดยกระทรวงแรงงาน
  ได้เป็นตัวแทนแข่งขัน ทักษะแรงงานนานาชาติ (World Skills) สาขาด้านการออกแบบกราฟิก
  ผลงานของ
  นางสาวญาณิศ หิรัณยศุภศิลป์

Media Arts

 • Thailand Animation Contest 2012 by Allianz Ayudhya
  จัดโดยบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา 

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
   ผลงานของ ทีม Moarch
   นางสาวศุภกร เจริญวัฒนชัย
   นางสาวปุณวรรณ ธนานาถ
   นายชวนัฏ รัตนปราการ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Popular Vote
   ผลงานของ ทีม J.E.T. DO
   นายพสธร ธีรวิวัฒนวงศ์
   นายจิระกุล ราษฏร์พิทักษ์
   นายธาวิต เวชกิจ
  • รางวัลชมเชย
   ผลงานของ ทีม M25
   นางสาวนงนภัส เพฑูริยาเวทย์
   นางสาววริศรา สินธุธาร
   นางสาวสตรีรัตน์ ดวงทิพย์
  • รางวัลชมชเชย
   ผลงานของ ทีม ฮั่นแน่
   นายกรกช ภูมิใจสกึล
   นางสาวชโลธร ไพสิฐพิสุทธิ์
   นางสาวนัยน์ปพร อัครโชติชัย

 

 

Media Technology

 • โครงการอมรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวสู่อาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นที่ 10
  จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ผลงานของ
  นายอภิรักษ์ อัครเศรษฐัง

Media Arts

 • การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 24
  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขากราฟิกดีไซน์
  จัดโดย กระทรวงแรงงาน
  ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง
  ผลงานของ
  นางสาวฌานิส หิรัณยศุภศิลป์
 • โครงการประกวด “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่”
  จัดโดย ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
  ได้รับ โลห์รางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น
  ผลงานของ
  นายชัยพร เวชไพรัสน์
  นางสาวอริศรา สิธิกรกุลชัย
 • เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 9 ปี 2555
  ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)

  จัดโดย ซีพี ออลล์
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ผลงานของ
  นางสาวดวงหทัย โสตถิเสาวภาคย์
  นายธนสรณ์ บุญลือ
 • โครงการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบหนังสั้นมากต่อต้านยาเสพติดภายใต้
  โครงการ “ปล่อยของ 1” หัวข้อ “KNOCK PUT KNOCK ICE สังเวียนไอเดีย น็อคไอซ์”
  จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  ไ้รับ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลขวัญใจมหาชน
  ผลงานของกลุ่ม The Face
  นายวิรชา นนทการกิจ
  นายศิลา สุวรรณสะอาด
  นายยศมล จันทร์ศรี
  นายพุฒิพงศ์ รอดเจริญ

 

Media Technology

 • โครงการแข่งขัน “นวัตกรรมดีเด่นในมหาอุทกภัย”
  จัดโดย บัณฑิตวิยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
  ได้รับรางวัลชมเชย
  จากผลงาน Mobile Charging Tank (M.C.T.)
  ผลงานของ
  นายชัยวิชิต เพ็งพูน
  นายธนพัฒน์ แสงวงศ์ทอง
  นายอรรถพร ฐิติไพสิทธิ์
  นางสาวสาธินี ศรีมาตุรงค์
  นางสาวฐิติภา ภูมิวิชิต
 • การประกวด “Photo Contest Wonderful”
  จัดโดย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
  ผลงานของ
  นายฤชา สวัสดิ์มงคล
 • การประกวดตุ้งติ้ง ประจำปีการศึกษา 2555
  จัดโดย มหาวทิยาลัยเททคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
  ผลงานของ
  นายณพล จันทร์แขวง
 • โครงการประกวด “แข่งขัน-ประชัน-นักออกแบบตัวพิมพ์รุ่นใหม่”
  จัดโดย ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
  ได้รับ รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
  ผลงานของ กลุ่ม Game and Robotics development
  นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์                นายณัฐวุฒิ นรเศรษฐ์ศรีสุข
  นายอภิรักษ์ อัครเศรษฐัง          นายธนัท ศรีธวัชสุวรรณ
  นายเกรียงไกร นามซุย              นางสาวธีรนุช ศรีสมพงษ์
  นายชยภัทร ชฎิลาลัย                นางสาวสาธินี ศรีมาตุรงค์
  นายกิตตินันท์ ชอบธรรม            นายอรรถพร ฐิติไพสิฐ
  นายทัศน์ธวัช อเนกวิโรจ            นายปิยวัฒน์ อภิชัยไพบูลย์
  นายเดชาภัค พัชรโชติกร            นายธนภัทร แสงวงศ์ทอง
  นายชัยวิชิต เพ็งพูน

 

 

Medical & Science Media

 • การประกวดภาพยนตร์สั้น เทศกาลพุทธลีลากรุงเทพฯ 2012
  จัดโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และธรรมภาคี
  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  จากผลงานเรื่อง “รอยเปื้อน”
  ผลงงานของ
  นางสาวกัลยา สาระพรต
  นางสาวทิพย์สุดา สุนินทบูรณ์
  นางสาวสุทธินี ใจวงษ์
  นายนุกูล คำเลิศ

ติดตามข่าว Admission