fbpx

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ในการสร้างนวัตกรรมมีเดียพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการศิลปะ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ในการสร้างนวัตกรรมมีเดีย

  • ทำวิจัย การบริการวิชาการ ด้านมีเดียและประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าในเอกลักษณ์ที่ดีงาม และศิลปวัฒนธรรมไทย

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการทำงานร่วมกันด้านมีเดียทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

  • สร้างการยอมรับและความเป็นเลิศทางด้านมีเดียทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล