ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่

โครงการร่วมบริหารหลักสูตร (มีเดีย)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชามีเดียอาตส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย หรือเรียกย่อว่า โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)


ซึ่งมีวิสัยทัศน์ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการ บูรณาการเทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ พฤติกรรมการรับรู้ และความรู้ทางการแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร และนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองการดำเนินชีวิตของมนุษย์ (Life Style) ทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น และสามารถสื่อสารกับคนจำนวนมากในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ ของมีเดีย นั่นคือความหมายของ “มีเดียเพื่อชีวิต (Media for Life)” รวมทั้งการประยุกต์ใช้มีเดียกับศาสตร์อื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถชี้นำแนวทางและการให้บริการวิชาการมีเดียกับสังคม
​โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 โดยมี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชามีเดียอาตส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษามากกว่า 800 คน และได้ทำการผลิตบัณฑิตออกไปสู่สังคม ได้เป็นรุ่นที่ 4 ในปีการศึกษา 2557 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ทำให้ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ มากมาย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวจะเป็นเสมือนพลังที่คอยกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานมีเดียในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสังคมต่อไปอย่างยั่งยืน
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์


    ​หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มีการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านศิลปะ ศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี ศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์ และศาสตร์ทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ จึงเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)...
  • มีเดียอาตส์


    หลักสูตร มีเดียอาตส์ เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม และตอบโจทย์อุตสาหกรรมสื่อต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม แอนิเมชัน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมด้านการออกแบบกราฟิก ซึ่งมีเดียอาตส์ มุ่งเน้นสร้างทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน และ พัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและสื่อต่างๆ...
  • เทคโนโลยีมีเดีย


    หลักสูตร เทคโนโลยีมีเดีย มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีเดียในด้านต่างๆ โดยการบูรณาการศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ และพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และเพื่อประยุกต์ใช้มีเดียกับศาสตร์อื่นๆ...

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอหนังสือราชการเพื่อการศึกษา
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2557
สทน.03 : RO.03
สทน.01 : RO.01