โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

มี 3 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรมีเดียอาตส์ (ศล.บ.)
2.หลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (ทล.บ)
3.หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย (วท.บ.)

เน้นการบูรณาการความรู้พื้นฐานมีเดียทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1.ศิลปะและการออกแบบ
2.พฤติกรรมและการรับรู้
3.เทคโนโลยีและการจัดการ 

มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถประเมิน สร้าง และนำเสนองานมีเดีย ได้อย่างเหมาะสม มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะทางวิชาชีพ พร้อมประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ตามคติพจน์ของคณะที่นักศึกษาทุกคนจะต้องมี
"ทักษะดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี" 

หลักสูตรทั้งหมด