มีเดียอาตส์ คว้ารางวัล ผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคม “วัยรุนรูทันควันบุหรี่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ได้ จัดให้มีการประกาศผล และมอบรางวัลการสร้างผลงานผลิตสื่อดีเด่น เป็นการประกวด คลิปวิดีโอออนไลนรณรงคไมสูบบุหรี่ในกลุมเยาวชน“วัยรุนรูทันควันบุหรี่” จัดโดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อประกวดหาสื่อคุณภาพ ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มวัยรุ่นตระหนักรู้ และพึงระวัง เรื่องของพิษภัยร้ายของบุหรี่ เพื่อลดผู้สูบบุหรี่ให้น้อยลง ป้องกันไม่ให้มีผู้สูบหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ทั้งนี้ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการที่เป็นนักผลิตสื่อชั้นนำ ให้ได้รับรางวัล สามรางวัลด้วยกัน คือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ถัดมาเป็นรางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 8,000 บาท และรางวัลพิเศษ อีกหนึ่งรางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท โดยทั้งสามรางวัลมาจากผลงานการผลิตของนักศึกษาสามทีมด้วยกัน จาก หลักสูตรมีเดียอาตส์ และหลักสูตรมีเดี่ยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ ได้กล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมถึงลักษณะของการผลิตผลงานนักศึกษา นอกจากมุ่งเป้าให้ผู้เรียนได้มีทักษะแล้ว ยังสร้างเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงในการทำงาน หรือการส่งผลงานประกวด เพื่อให้เกิด ขบวนการเรียนรู้จากงานจริง และได้ประสบการณ์ตรง และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยไปด้วย ทั้งนี้สื่อต่างๆที่ผลิต จำเป็นจะต้องให้มีความสอดคล้อง และตอบสนองกับส่งผลทางบวกกับสังคมโดยรวมซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกในอนาคตต่อไป

cover: