โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล

Assoc. Prof.Dr.Paiboon Kiattikomol

หัวหน้าโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

paiboon.kia@kmutt.ac.th

|
อาจารย์ชูเกียรติ อ่อนชื่น

Chukiat  Onchuen
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายประชาสัมพันธ์
chukiat.onc@kmutt.ac.th

|
อาจารย์เริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์

Roengrit Ekwonganan

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

roengrit.ekw@kmutt.ac.th

|
ผศ.ดร.รัชฎาวรรณ นิ่มนวล

Asst.Prof.Dr.Ratchadawan  Nimnual

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ ฝ่ายการเรียนการสอน
ratchadawan.nim@kmutt.ac.th
ajarna@gmail.com

|
ดร.ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข

Dr.Thaweesak  Yingthawornsuk

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย
thaweesak.yin@kmutt.ac.th

|
ผ.ศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์

Asst. Prof.Boonliang Kaewnapan
ประธานหลักสูตรมีเดียอาตส์
boonliang.kea@kmutt.ac.th

|
ดร.พีรยา ศรีเพียร

Dr.Peeraya  Sripian

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล

peeraya.sri@kmutt.ac.th

|