โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ

ปรัชญา

  • มุ่งเป็นองค์กรใฝ่เรียนรู้
  • มุ่งเชิดชูคุณธรรม นำศึกษา
  • มุ่งสร้างมีเดียล้ำปัญญา
  • มุ่งพัฒนาให้เป็นเลิศในสากล

วิสัยทัศน์
Core Value (เก่งอะไร)
การนำเทคโนโลยีใหม่ (เช่น เทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) มาต่อยอดโดยการบูรณาการเข้ากับศาสตร์ทางด้านศิลปะ และการออกแบบ และพฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองการดำเนินชีวิตของมนุษย์
Core Purpose (เพื่ออะไร)
ผลิตบัณฑิตที่มีความชำนาญในการนำมีเดียเข้าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น (เช่น การแพทย์ นิเทศศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศาสตร์นั้นๆ ให้สูงขึ้น
Visionary Goal (จะก้าวสู่จุดไหน)
เป็นผู้นำการสร้างสรรค์สื่อมีเดียที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการแข่งขันของประเทศในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 

พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการ การออกแบบศิลปะมีเดียและเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านสื่อดิจิทัล มีเดียทางการแพทย์ฯ และเทคโนโลยีมีเดียเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
  2. มุ่งเน้นการทาวิจัยที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ ศิลปะมีเดีย และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาระบบนวัตกรรมทางด้านสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีมีเดีย
  3. ให้บริการวิชาการทางด้านมีเดียให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการใช้งานนวัตกรรมมีเดียและการแข่งขันในระดับนานาชาติ
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศต่างเพื่อกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้มีเดียให้มากขึ้น
  5. เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและข้อมูลทางด้านมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยีมีเดียของประเทศ
  6. ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Type: 
ประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพ